Poradniki

Dodatek mieszkaniowy – kryteria i komu przysługuje

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy – to świadczenie pieniężne wypłacane przez miasto / gminę, które ma na celu dofinansowanie opłat mieszkaniowych.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje po spełnieniu łącznie trzech warunków:

 • Spełnienie kryterium dochodowego
 • Zamieszkanie lokalu mieszkalnego spełniającego kryterium metrażowe
 • Posiadanie tytułu prawnego do lokalu

Spełnienie kryterium dochodowego

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

W 2020 roku – najniższa emerytura wynosi 1200 zł brutto

Gospodarstwo jednoosobowe – 1200 zł + 175% = 2100 zł – dochód miesięczny dla jednej osoby

Gospodarstwo wieloosobowe – 1200 zł + 125% = 1500 zł – dochód miesięczny na osobę

Co zaliczamy do dochodu?

Wszystkie przychody – koszt ich uzyskania – składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe (jeżeli są opłacane) = dochód brutto

Jeżeli składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe zostały wcześniej zaliczone do kosztów nie możemy ich odjąć drugi raz.

Wysokość składek, które możemy odliczyć styczeń – grudzień 2020. W tabeli poniżej znajdują się kwoty miesięczne.

Rodzaj ubezpieczenia:

Emerytalne Rentowe Chorobowe
Kwota składki:

 

152,26 zł 62,40 zł 19,11 zł

Do dochodu zalicza się również:

 • emerytury, renty, trzynastki
 • świadczenia: z funduszu socjalnego, przedemerytalne, z tytułu rodziny zastępczej, przysługujące osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
 • zasiłki: rodzinne, dla bezrobotnych, pogrzebowe
 • wynagrodzenia z umów: zlecenie, pracę, dzieło
 • stypendia studenckie i z Powiatowego Urzędu Pracy
 • alimenty
 • darowizny
 • dochód: ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości, z prowadzenia sprzedaży internetowej (np. przez allegro), z prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • darowizny
 • dodatki kombatanckie
 • jednorazowe odprawy
 • nagrody jubileuszowe
 • odsetki od lokat oraz oszczędności

Jeśli chodzi o dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, jest on ustalany na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej oczywiście w hektarach przeliczeniowych oraz przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 roku przeciętny dochód z 1 hektara przeliczeniowego w 2019 roku wynosi 2715 zł – jest to dochód roczny czyli 226,25 zł – miesięcznie.

Do dochodu nie wliczamy:

 • zasiłków: pielęgnacyjnych, okresowych z pomocy społecznej, przedemerytalnych
 • dodatków: dla sierot zupełnych, z tytułu urodzenia dziecka, mieszkaniowych, wychowawczych, jednorazowego dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów, rencistów oraz osób pobierających świadczenie przedemerytalne
 • świadczeń: wychowawczych (500+), pieniężnych i pomocy pieniężnej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
 • zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • emerytury pomostowe
 • dopłaty do czynszu
 • pomocy w zakresie dożywiania

Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe brane jest pod uwagę w zależności od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym. Pamiętajmy liczy się liczba osób, które zamieszkują dany lokal, nie muszą być w nim zameldowane.

Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej, jednak nie więcej niż o 30% lub 50% pod warunkiem, że powierzchnia kuchni i pokoi w powierzchni całego lokalu mieszkalnego nie przekracza 60% (duży przedpokój, łazienka)

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę osób w gospodarstwie domowym

Liczba osób zamieszkujących w lokalu Powierzchnia normatywna Maksymalna powierzchnia normatywna (uwzględniająca 30%)
dla 1 osoby 35 m kw. 45,50 m kw.
dla 2 osób 40 m kw. 52 m kw.
dla 3 osób 45 m kw. 58,50 m kw.
dla 4 osób 55 m kw. 71,50 m kw.
dla 5 osób 65 m kw. 84,50 m kw.
dla 6 osób 70 m kw. 91 m kw.

Uwaga: Jeżeli lokal zamieszkuje więcej niż 6 osób – to każda następna osoba zwiększa powierzchnię normatywną o 5 m kw.

Możliwość zwiększenia powierzchni normatywnej o 15 m kw. dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim lub osoby niepełnosprawnej u której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w osobnym pokoju.

Posiadanie tytułu prawnego do lokalu

O dodatek mieszkaniowy mogą starać się:

 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych – przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, które stanowią ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego i ponoszącego wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, jednak oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu

Oprócz spełnienia powyższych kryteriów czyli:

 • metrażowego
 • dochodowego
 • posiadanie tytułu prawnego

Musimy spełnić jeszcze jeden bardzo ważny warunek od którego będzie zależeć wysokość dodatku mieszkaniowego jaki otrzymamy.

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku = koszty związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego – kwota stanowiąca wydatki poniesione przez osobę, która stara się o dodatek mieszkaniowy

 • 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym
 • 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym

Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest równy lub wyższy 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym czyli 1800 zł lub 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, czyli 1200 zł, ale nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów na jedną osobę, wtedy do obliczenia dodatku przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę, która stara się o dodatek mieszkaniowy.

 • 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym
 • 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym
 • 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym

Wydatki poniesione przez osobę, która stara się o dodatek mieszkaniowy:

 • czynsz
 • opłaty za energię cieplną, wodę, śmieci
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • wydatki stanowiące podstawę obliczania ryczałtu za zakup opału

Do wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego nie zaliczamy:

 • opłat za gaz przewodowy
 • ubezpieczenia
 • podatku od nieruchomości
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
 • energii elektrycznej

Jak starać się o dodatek mieszkaniowy:

Jeżeli chcesz uzyskać dodatek mieszkaniowy musisz:

 1. Pobrać wniosek – ze strony internetowej lub w placówce miejscowego ośrodku pomocy społecznej
 2. Przygotować dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

Jeżeli wniosek składamy w maju to dochody będą brane za okres: luty, marzec, kwiecień

3. Odebrać rozliczenie miesięczne ze swojej spółdzielni oraz posiadać pieczątkę na wniosku.

4. Jeżeli, któraś z osób mieszkająca w gospodarstwie domowym prowadzi działalność gospodarczą, należy również dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym, można je uzupełnić w placówce miejskiego ośrodku pomocy społecznej. Pamiętaj oświadczenie dotyczy osoby prowadzącej działalność gospodarczą, nie koniecznie musi być to wnioskodawca.

Wystarczy, że podejdziemy do naszej spółdzielni z wypełnionym wcześniej wnioskiem i poinformujmy, że staramy się o dodatek mieszkaniowy, pracownik wypełni odpowiednie pola + dołączy dokumenty na których będzie widniała informacja ile ponosimy miesięcznie opłaty związanej z użytkowaniem lokalu (m.in czynsz, woda, śmieci, ogrzewanie).

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (dokumenty potwierdzające wysokość dochodów + rozliczenie miesięczne wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny) składamy w miejskim ośrodku pomocy społecznej. Na decyzję czeka się do 30 dni, dodatek mieszkaniowy przysługuje na okres 6 miesięcy.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dostaniemy decyzję w której znajdziemy informację w jakiej kwocie został nam przyznany dodatek mieszkaniowy, na jaki okres np. 01.01.2020 – 30.06.2020 (okres 6 miesięcy). Dodatkowo znajdziemy uzasadnienie, gdzie opisane są wszystkie kryteria, które spełniliśmy oraz kwotę wydatków na mieszkanie pokrywaną przez wnioskodawcę (czyli kwotę, którą musimy pokrywać).

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego to 70% sumy wydatków np. podnosimy wydatki w wysokości 600 zł to maksymalnie możemy otrzymać 420 zł. Pamiętajmy jest to maksymalna kwota jaką możemy otrzymać, nie koniecznie musimy akurat w takiej wysokości dostać dodatek mieszkaniowy, wszystko zależy od obliczeń kwoty wydatków pokrywanych przez wnioskodawcę w %.

Uwaga: 

Dodatek mieszkaniowy nie zwalnia nas z obowiązku opłacania bieżących należności za zajmowany lokal, nadal płacimy jednak kwotę pomniejszoną o dodatek mieszkaniowy. Jeżeli będziemy mieć zaległości to zarządca budynku lub inne osoby uprawione do pobierania czynszu mogą zgłosić ten fakt do organu przyznającego dodatek mieszkaniowy, wystarczy, że spóźniliśmy się dwa miesiące ze spłatą. W momencie kiedy mamy zaległość dwu miesięczną, a sprawa zostanie zgłoszona dodatek mieszkaniowy zostanie wstrzymany do momentu uregulowania zaległości. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu dodatku mieszkaniowego nadal nie uregulujemy zaległości to nasza decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygaśnie.

Wstrzymanie dodatku mieszkaniowego

Nasz dodatek mieszkaniowy zostanie wstrzymany, dostaniemy oczywiście decyzję, która to potwierdzi. Dodatek mieszkaniowy może zostać wstrzymany w momencie kiedy okaże się, że nie opłacamy na bieżąco należności za zajmowany lokal. Jeżeli nie uregulujemy powstałych zaległości w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania decyzji to niestety decyzja o przyznanie dodatku mieszkaniowego wygaśnie.

Odmowa

Może zdarzyć się tak, że mimo iż dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 1500 zł (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) dostaniemy odmowę. Jeżeli wyjdzie nam, że wydatki do obliczenia dodatku mieszkaniowe są niższe niż kwota wydatków, którą powinniśmy ponosić wtedy dodatek mieszkaniowy nam nie przysługuje. Często jest tak, że mieścimy się w dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny, jednak przy obliczeniu dodatku mieszkaniowego (kwoty, która miałaby być naszym dofinansowaniem) za pomocą % wymienionych powyżej wychodzi, że nasz czynsz jest niższy niż powinien i to nas dyskwalifikuje.

Np. rodzina 4 osobowa

 • 15 000 zł – dochód z ostatnich trzech miesięcy
 • 5000 zł – dochód miesięczny gospodarstwa domowego
 • 1250 zł na osobę miesięcznie
 • 630 zł – (wydatki poniesione)

W tej sytuacji rodzina 4 osobowa spełnia pierwsze kryterium, ponieważ jej dochód miesięczny na osobę wynosi 1250 zł, czyli nie przekracza kwoty 1500 zł (125% najniższej emerytury).

Rodzina 4 osobowa ponosi wydatki na mieszkanie w wysokości 630 zł. Według drugiego kryterium % powinna ponosić 750 zł. W tym przypadku nie kwalifikuje się do przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatkowo odmowa może wystąpić w momencie kiedy nasza kwota dodatku mieszkaniowego jest niższa niż 2% najniższej emerytury.

2% najniższej emerytury 2020 = 1200 zł – 2 % = 24 zł 

Jeżeli wychodzi nam, że powinniśmy dostać dodatek mieszkaniowy w kwocie np. 20 zł to niestety się nie kwalifikujemy, ponieważ nie może być niższy niż 24 zł.

Szczegółowe obliczenia znajdziecie w osobnym artykule, gdzie przeanalizuje różne przykłady i wtedy sami będziecie mogli sprawdzić czy spełniacie zarówno kryterium dochodowe (dochód miesięczny na osobę) oraz czy kwalifikujecie się % i czy jest z czego obliczyć wasze dofinansowanie.

Jak wygląda odmowa?

Na początek dostajemy “zawiadomienie o zakończeniu postępowania” gdzie dokładnie mamy opisane, dlaczego nie kwalifikujemy się do przyznania dodatku mieszkaniowego. Oczywiście możemy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma złożyć dodatkowe wyjaśnienia w celu wykazania, że jednak spełniamy kryteria. Następnie wydawana jest decyzja odmowna. Niekiedy zdarza się tak, że pomyliśmy się przy podawaniu naszych dochodów, dlatego warto na spokojnie sprawdzić wszystko jeszcze raz i policzyć. Jeżeli nic się nie zmieniło poczekajmy do momentu aż będziemy się kwalifikować pod względem dochodu miesięcznego na osobę oraz % i złóżmy wniosek jeszcze raz.

Zawsze przed złożeniem wniosku należy obliczyć czy mamy szansę na dodatek mieszkaniowy. Jeśli dostaliście odmowę to nie oznacza, że nie możecie złożyć już nigdy wniosku. Wniosek możemy złożyć np. w następnym miesiącu kiedy nasz dochód się pomniejszył i spełnimy kryterium.

Jeżeli nie wiesz czy przysługuje Ci dodatek mieszkaniowy zapoznaj się z artykułem jak obliczyć dodatek mieszkaniowy. Zapraszam również do zapoznania się z artykułem jak poprawnie wypełnić wniosek o dodatek mieszkaniowy.

Tagi
Pokaż więcej

Monika Szczepanik

Pasjonuję się poszerzaniem swojej wiedzy i rozwojem umiejętności. Uwielbiam spędzać swój wolny czas na łonie natury w bliskich i dalekich zakątkach świata. Interesuje się tworzeniem stron internetowych i programowaniem zaawansowanych aplikacji.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X
Close